Groenadvies Zeeland

Voor een groener (Zee)land

Groenadvies Zeeland


  • ONDERZOEK
    - Groeiplaatsonderzoek 

- Ziekten en/of plagen

- Gespecialiseerd onderzoek m.b.t.     toekomstverwachting van bomen


  • ADVIES
- Onderhouds- en snoeiadvies 
- Opstellen beplantingsplannen

- Advies sortimentskeuze plantmateriaal voor     particulier en openbaar groen 

- Begeleiding opdrachtgevers door middel 

   van kwekerijbezoek

- Advisering m.b.t. wetgeving op het groene   vlak (ontheffing flora en fauna,   kapvergunningen, Boswet)


  • INSPECTIE
- Veiligheidskeuringen (VTA) en inventarisatie 
- Gecertificeerd boomveiligheidscontrleur

- Flora en fauna inspecties


  • Leveranties                                                   - Leverantie plantmateriaal                                     - Leverantie bodemverbeterende materialen       - Leverantie complete productlijn Greeenmax